Indskolingsblog

På denne blog er der fyldt med inspirerende materiale til indskolingsundervisningen. Det drejer sig ideer til undervisningen i dansk, matematik og engelsk. Måske et lidt atypisk blogindlæg her på ITeachers, men ikke desto mindre et fint eksempel på, hvordan man elektronisk – via en blog – kan dele god viden med andre fagpersoner.

Reklamer

CFU for lærerstuderende

01 Veje

CFU har fået ny hjemmeside for lærerstuderende. Klik her.

Her kan du blandt andet finde:

  • mitCFU, der er den fælles digitale platform for alle Centre for Undervisningsmidler i Danmark. Her kan du blandt andet danne dig et overblik over hvilke lærermidler. der findes til dine fag.
  • Søg i samlingerne
  • Gem og del søgninger (med medstuderende eller kolleger)
  • Læs e-bøger i klassen, adgang til e-bogstitler
  • Stream film og tv
  • Pædagogiske vejledninger

Kinect

kinect

VIA Center For Undervisningsmidler tilbyder de studerende og deres undervisere i Aarhus på Campus Aarhus C at låne en Kinect i undervisningsøjemed:

Kinect kan anvendes i forbindelse med programmer skrevet i programmeringssproget SCRATCH, der anvendes på mange skoler i hele verden. SCRATCH er udviklet specielt til børn, og det er særdeles nemt at lave mindre programmer, der kan styres via Kinect. Den pædagogiske vejledning giver anvisning på hvordan man kommer i gang med SCRATCH og Kinect, og giver forslag til mindre programmer, som elever i grundskolen er i stand til at udarbejde efter en kort introduktion til SCRATCH.

Kinect for Windows er et avanceret kamera (bevægelsessensor), der kan kobles til en Windows-computer via USB. Der findes flere kommercielle programmer (primært spil) på markedet, der kan anvende Kinect. Specielt til Windows 8 findes der en lang række apps, der sætter brugeren i stand til at styre programafvikling ved at bevæge sig foran kameraet

Er du nysgerrig, kan du læse mere her.

IT-investeringer alene fremmer ikke læring

Fra dr.dk

Rigtig mange undersøgelser viser det samme; der er ingen positiv sammenhæng mellem det at bruge computere og resultaterne i forskellige kompetencemålinger. Og der er sådan set et godt resultat. For det siger jo, at man ikke løser nogen problemer ved at investere massivt i it, siger Jeppe Bundsgaard, som er lektor og Ph.d ved Uddannelse for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet.

Læs også Danske elevers it-kunne er ikke særlig avanceret.

Styrelsen for it og læring

mbu-til-indlejring-01

Styrelsen for it og læring har denne hjemmeside, hvor du finder temaer, initiativer og praksisnære cases om pædagogisk it og nye læringsformer.

Anvendelsen af it i læreprocesser har bl.a. fokus på at uddanne børn og unge til digitale borgere med it- og mediekompetencer inden for informationssøgning, produktion, formidling og samarbejde. Og fokus på at udnytte potentialet i nye, mere fleksible læringsformer.

Digital dannelse #iwdk

Hvad er digital dannelse, og hvordan skal vi forholde os til det? Er det overhovedet noget, vi kan tale om? Det var nogle af spørgsmålene, da der torsdag d. 4. juni var minikonference og paneldebat under Internet Week Denmark.

Herunder vil jeg kort redegøre for nogle af hovedpointerne i oplæggene og den efterfølgende debat.

Ole Sejer Iversen

@sejer, forskningsleder på FabLab@School.dk

“Når teknologien kommer tæt på, bliver vi nødt til at tage stilling” var en af pointerne fra Ole Sejer Iversen. I hans forskning var det dog under 10% af de adspurgte elever, der mente, at skolen havde gjort dem i stand til at forstå, hvordan teknologi ændrer vores levemåde. Dertil kommer den etiske problemstilling, som skal kobles til digitale teknologier. Ole fortalte om en situation, hvor en lærer ville introducere eleverne til privatliv og tracking og brugte Lightbeam, der kan visualiser hvordan man bliver tracket på de sider, man besøger. En elev konstaterede noget i stil med: “Det er træls at skulle ændre praksis pga. den nye viden om tracking”. Et andet eksempel gik på, at eleverne fik til opgave at opstille et løsningsforslag til problemstillingen om, hvad vi gør med de ældre, der går fra plejehjemmet og ikke kan finde tilbage. Et stort antal ville opsætte hegn, og kun 3% ville undersøge sagen nærmere i en designproces.

Ole Sejer Iversen

Ole afsluttede med tre hovedpointer:

  1. Der skal investeres i kompetenceløft for lærerne. Der skal ikke investeres i 3D-printere, iPads og andet “legetøj”.
  2. Der skal implementeres abduktiv tænkning i alle fag, og it skal ikke have et fag men være i alle fag.
  3. Der skal investeres i forskning og vidensgrundlag. Der er for meget “jeg mener” og “jeg tror”.

Ole Sejer Iversen

Rikke Toft Nørgård

@RikkeToftN, ph.d. center for læringsudvikling og digitale medier, AU

“For os handler det ikke om at opfinde eller designe, men om at blive dannet som menneske”. Rikke Toft Nørgård lagde meget vægt på, at det ikke handler om dannelse til noget, men dannelse som noget. Derudover var en af pointerne, at mange undervisere ikke er klædt godt nok på.

Lis W. Skousen

@liswskousen, cand.pæd i it-didaktisk design

Lis W. Skousen er specialestuderende og har foretaget undersøgelser blandt lærerstuderende. Blandt de studerende var der 0% – ja 0% – der følte sig klædt på til at undervise digitalt, og de kommer vel at mærke fra en læreruddannelse, der profilerer sig på digitalisering. Lis slog fast at dannelse er en proces, og at det ikke bare handler om kompetencer og færdigheder. Hun placerer den digitale dannelse som en sammensmeltning af dannelse, teknologiforståelse og autenticitet.

Lis W. Skousen

Rune Gamborg

@Gamborg, Digital Project Manager, BSS AU

Rune Gamborg repræsenterede forældrene i dagens program. Han lagde ud med at konstatere, at de fleste ikke er rustede til at tage stilling til, hvor meget og hvordan teknologi skal fylde i hverdagen. Nogle forældre bruger iPads som pacificering, mens andre forældre bruger dem til digital kvalitetstid sammen med deres børn. For Rune er det vigtigt at alle elever kommer i berøring med teknologi og programmering for erhvervslivet skal bruge digitalt dannede i alle jobs. I England gør BBC meget for området med digital dannelse, programmering og andre digital kompetencer, men hvad gør DR og andre medier? Lever de op til deres public service forpligtigelse? Rune mener, at politikerne har for stort fokus på “brugerkulturen” og ikke på “skaberkulturen”. Til sidst fik han plantet ideen om digital værnepligt: dem, der kan noget, skal lære fra sig.

Rune Gamborg

Mette Lundberg

@MetteLITB, direktør for politik og kommunikation i IT-Branchen

“Vi skal ikke kun være en nation af superbrugere, vi skal være med til at skabe fremtidens løsninger”. Mette Lundberg lagde stor vægt på de udfordringer, der er for IT-Branchens medlemmer. Det handler kort og godt om at besætte jobs med kvalificeret arbejdskraft. Desværre taler tallene deres tydelige sprog og således måtte 27% opgive at besætte ledige jobs i 2014. Derudover kan de se en stigning i efterspørgsel på 35% frem mod 2020. Problemet består i, at vi uddanner forkert. It-uddannelserne er for snævre og fokuserer på kompetencer, der ikke efterspørges. Der er behov for flere, der kan udvikle software, har forretningsforståelse, kan sælge og kan projektlede.

Paneldebat

Paneldebatten var præget af at alle deltagere har meget stærke holdninger til emnet. Jeg vil her prøve at ridse nogle standpunkter op.

Rikke Toft Nørgård: Det kommer for hurtigt til at handle om færdighed og kompetence.

Ole Iversen: Man skal huske ikke at skille tanke og handling.

Mette Lundberg: Vi er stadig i en tidlig fase. Problematisk at snakke om digital indfødte, da vi overvurderer deres kompetencer.

Lis W. Skousen: Man kan ikke være dannet. Se det som at tumle ned i hullet ligesom i Alice i Eventyrland.

Rune Gamborg: Dannelsesbegreb er bredt og varer hele livet. Vi ved ikke præcis hvilke kompetencer, der er brug for. Måske skal børn undervise forældre.

Paneldebat