Digital dannelse

IT-investeringer alene fremmer ikke læring

Fra dr.dk

Rigtig mange undersøgelser viser det samme; der er ingen positiv sammenhæng mellem det at bruge computere og resultaterne i forskellige kompetencemålinger. Og der er sådan set et godt resultat. For det siger jo, at man ikke løser nogen problemer ved at investere massivt i it, siger Jeppe Bundsgaard, som er lektor og Ph.d ved Uddannelse for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet.

Læs også Danske elevers it-kunne er ikke særlig avanceret.

Styrelsen for it og læring

mbu-til-indlejring-01

Styrelsen for it og læring har denne hjemmeside, hvor du finder temaer, initiativer og praksisnære cases om pædagogisk it og nye læringsformer.

Anvendelsen af it i læreprocesser har bl.a. fokus på at uddanne børn og unge til digitale borgere med it- og mediekompetencer inden for informationssøgning, produktion, formidling og samarbejde. Og fokus på at udnytte potentialet i nye, mere fleksible læringsformer.

Digital dannelse #iwdk

Hvad er digital dannelse, og hvordan skal vi forholde os til det? Er det overhovedet noget, vi kan tale om? Det var nogle af spørgsmålene, da der torsdag d. 4. juni var minikonference og paneldebat under Internet Week Denmark.

Herunder vil jeg kort redegøre for nogle af hovedpointerne i oplæggene og den efterfølgende debat.

Ole Sejer Iversen

@sejer, forskningsleder på FabLab@School.dk

“Når teknologien kommer tæt på, bliver vi nødt til at tage stilling” var en af pointerne fra Ole Sejer Iversen. I hans forskning var det dog under 10% af de adspurgte elever, der mente, at skolen havde gjort dem i stand til at forstå, hvordan teknologi ændrer vores levemåde. Dertil kommer den etiske problemstilling, som skal kobles til digitale teknologier. Ole fortalte om en situation, hvor en lærer ville introducere eleverne til privatliv og tracking og brugte Lightbeam, der kan visualiser hvordan man bliver tracket på de sider, man besøger. En elev konstaterede noget i stil med: “Det er træls at skulle ændre praksis pga. den nye viden om tracking”. Et andet eksempel gik på, at eleverne fik til opgave at opstille et løsningsforslag til problemstillingen om, hvad vi gør med de ældre, der går fra plejehjemmet og ikke kan finde tilbage. Et stort antal ville opsætte hegn, og kun 3% ville undersøge sagen nærmere i en designproces.

Ole Sejer Iversen

Ole afsluttede med tre hovedpointer:

  1. Der skal investeres i kompetenceløft for lærerne. Der skal ikke investeres i 3D-printere, iPads og andet “legetøj”.
  2. Der skal implementeres abduktiv tænkning i alle fag, og it skal ikke have et fag men være i alle fag.
  3. Der skal investeres i forskning og vidensgrundlag. Der er for meget “jeg mener” og “jeg tror”.

Ole Sejer Iversen

Rikke Toft Nørgård

@RikkeToftN, ph.d. center for læringsudvikling og digitale medier, AU

“For os handler det ikke om at opfinde eller designe, men om at blive dannet som menneske”. Rikke Toft Nørgård lagde meget vægt på, at det ikke handler om dannelse til noget, men dannelse som noget. Derudover var en af pointerne, at mange undervisere ikke er klædt godt nok på.

Lis W. Skousen

@liswskousen, cand.pæd i it-didaktisk design

Lis W. Skousen er specialestuderende og har foretaget undersøgelser blandt lærerstuderende. Blandt de studerende var der 0% – ja 0% – der følte sig klædt på til at undervise digitalt, og de kommer vel at mærke fra en læreruddannelse, der profilerer sig på digitalisering. Lis slog fast at dannelse er en proces, og at det ikke bare handler om kompetencer og færdigheder. Hun placerer den digitale dannelse som en sammensmeltning af dannelse, teknologiforståelse og autenticitet.

Lis W. Skousen

Rune Gamborg

@Gamborg, Digital Project Manager, BSS AU

Rune Gamborg repræsenterede forældrene i dagens program. Han lagde ud med at konstatere, at de fleste ikke er rustede til at tage stilling til, hvor meget og hvordan teknologi skal fylde i hverdagen. Nogle forældre bruger iPads som pacificering, mens andre forældre bruger dem til digital kvalitetstid sammen med deres børn. For Rune er det vigtigt at alle elever kommer i berøring med teknologi og programmering for erhvervslivet skal bruge digitalt dannede i alle jobs. I England gør BBC meget for området med digital dannelse, programmering og andre digital kompetencer, men hvad gør DR og andre medier? Lever de op til deres public service forpligtigelse? Rune mener, at politikerne har for stort fokus på “brugerkulturen” og ikke på “skaberkulturen”. Til sidst fik han plantet ideen om digital værnepligt: dem, der kan noget, skal lære fra sig.

Rune Gamborg

Mette Lundberg

@MetteLITB, direktør for politik og kommunikation i IT-Branchen

“Vi skal ikke kun være en nation af superbrugere, vi skal være med til at skabe fremtidens løsninger”. Mette Lundberg lagde stor vægt på de udfordringer, der er for IT-Branchens medlemmer. Det handler kort og godt om at besætte jobs med kvalificeret arbejdskraft. Desværre taler tallene deres tydelige sprog og således måtte 27% opgive at besætte ledige jobs i 2014. Derudover kan de se en stigning i efterspørgsel på 35% frem mod 2020. Problemet består i, at vi uddanner forkert. It-uddannelserne er for snævre og fokuserer på kompetencer, der ikke efterspørges. Der er behov for flere, der kan udvikle software, har forretningsforståelse, kan sælge og kan projektlede.

Paneldebat

Paneldebatten var præget af at alle deltagere har meget stærke holdninger til emnet. Jeg vil her prøve at ridse nogle standpunkter op.

Rikke Toft Nørgård: Det kommer for hurtigt til at handle om færdighed og kompetence.

Ole Iversen: Man skal huske ikke at skille tanke og handling.

Mette Lundberg: Vi er stadig i en tidlig fase. Problematisk at snakke om digital indfødte, da vi overvurderer deres kompetencer.

Lis W. Skousen: Man kan ikke være dannet. Se det som at tumle ned i hullet ligesom i Alice i Eventyrland.

Rune Gamborg: Dannelsesbegreb er bredt og varer hele livet. Vi ved ikke præcis hvilke kompetencer, der er brug for. Måske skal børn undervise forældre.

Paneldebat

Digitale udfordringer

Som lærer eller, som i mit tilfælde, praktikant på en skole er der mange udfordringer. Her vil jeg prøve at tage fat i den digitale afdeling.

Et af aspekterne af den digitale dannelse er netop at tage hånd om eller forhindre disse udfordringer. Det gælder for såvel elever som for lærere, og kan f.eks. være følgende:

  1. Digital orden
  2. Dele dokumenter
  3. Vælge programmer/apps

Lad mig prøve at bryde det lidt ned.

Digital orden

I dag har jeg netop modtaget julekort fra mit engelskhold. Det er jo dejligt, men det kan også være en anelse forvirrende at finde rundt i, når man modtager 15 dokumenter, der hedder Tom 23. Jeg bad eleverne skrive julekort i Pages på deres iPad, men Pages beder ikke om at brugeren skal navngive dokumenter. Derfor ender eleverne op med mange, mange dokumenter, der hedder Tom og så et nummer. Det er forvirrende for elever og lærere. Mest for eleverne, der ikke kan finde det, de arbejde med i sidste uge. Vi er altså ikke rigtig kommet videre end papirer, der kan blive væk.

Dele dokumenter

I starten af timen i dag bad jeg eleverne sende julekortet til mig. De har før arbejdet i app’en Showbie og jeg bad derfor om at få afleveret julekortet dér, så det var samlet. Det var en større mundfuld for det der med at dele dokumenter – det var ikke ligetil for dem.

Vælge programmer/apps

Jeg har flere gange i praktikken bedt elever lave et mindmap. Selvom eleverne udmærket ved, hvad et mindmap er, så er det tilsyneladende nødvendigt at specificere, hvilken app, der skal bruges og hvad der skal stå inde i midten. Derudover kommer der en udfordring, når elever er kommet til at slette en app, skolen har installeret og så i stedet har en gratis udgave, der ikke kan gemme mindmaps.

Hvad så?

Der er vist ikke andet for end igen og igen at gentage, hvordan man laver et mindmap, at de skal huske at navngive dokumenter og hvordan man deler.
De tre punkter er ret fundamentale og ikke begrænset til et enkelt system, så jeg betragter det som essentielle færdigheder i den digitale dannelse.

Programmering uden computer

I disse dage står den på Hour of Code, der er et globalt initiativ, som du også kan læse mere om her på siden.

Det er dog ikke alle, der har mulighed for at sætte sig ned og lære skolebørn at kode på en computer. Det kan enten skyldes kompetencer eller udstyr, men det er der heldigvis råd for. Man behøver nemlig ikke en computer for at kunne lære om grundprincipperne i programmering.

Aktivitetsforslag

Eleverne skal programmere hinanden til at udføre simple opgaver. Det kan være at eleverne skal komme fra A til B eller stable ting (kopper, klodser) på en bestemt måde. Eleverne skal på et papir skrive (programmere) hvad klassekammeraten (robotten) skal gøre. Robotten skal udføre det, der står på papiret, præcis som det står – altså ikke noget med at tænke selv.

Kode

Denne kode går ikke, da der står et bord, som robotten ikke kan komme uden om. Derfor må programmøren ændre sin kode, så robotten kommer helt igennem.

kode2

Opgaverne kan selvfølgelig være langt mere komplekse end dette tænkte og forsimplede eksempel, men jeg håber, det giver mening.

Hvad lærer eleverne?

Eleverne lærer:
* vigtigheden af tydelig kommunikation
* problemløsning
* at det nogen gange kan være en god idé at starte med slutningen
* at det ikke er alle løsninger, der er lige gode og effektive (f.eks. kunne robotten have klatret over bordet)

Danske elevers it-kunnen er ikke særlig avanceret

Men danske elever er ikke ret avancerede i deres anvendelse af computere. Særligt i deres brug af internettet til udveksling af information (fx gennem at stille og besvare spørgsmål i fora og at skrive blogindlæg) ligger danske elever langt under gennemsnittet i forhold til deres jævnaldrende i de andre deltagende lande

Ovenstående er skrevet af Jeppe Bundsgaard m.fl. der netop har udgivet bogen “Digitale Kompetencer”, der præsenterer de danske resultater i ICILS.
Du kan læse en artikel om resultaterne på Folkeskolen.dk

ICILS 2013 er den første internationale undersøgelse som måler elevernes computer og informationskompetence. Fra Danmark deltog 1767 elever, 728 lærere, 92 skoleledere og 92 it-koordinatorer fra 107 skoler.

dette link er der mulighed for at læse mere om ICILS samt at hente omtalte bog, gratis.

Digitalt indfødte

At børn skulle være født digitale, er selvfølgelig det rene vrøvl.
Det siger sig selv, at børn, der fødes i dag, ved fødslen ikke ved mere om digitale løsninger, end børn, der blev født for 100 år siden.
Citatet kommer fra Per Andersen, der er direktør for DANSK IT.
Set fra et lærerperspektiv er det en vigtigt pointe; fornuftig og hensigtsmæssig anvendelse af teknologi og digitale læremidler kommer ikke af sig selv. Børn har brug for hjælp til at kvalificere deres omgang med teknologi og digitale platforme – både hvad angår direkte anvendelse og etikken omkring brugen … fx hvad angår sociale medier.
Så selvom børn lærer hurtigt, har kendskab til mange teknologier, har en stor umiddelbarhed i forhold til anvendelsen af det digitale, er der i høj grad brug for lærere til at kvalificere børns brug af læringsteknologi.